مدیریت عزاداری در ایام کرونا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس مسؤول سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات