مراقبت برخی از بیماری‌های واگیر در اپیدمی کووید19

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی ساوه

2 کارشناس بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات