مراقبت بیماری های غیرواگیر در اپیدمی کووید 19

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 کارشناش آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

4 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

کلیدواژه‌ها

موضوعات