مراقب پر جنب وجوش ها باشید (آشنایی با نشانه های بیش فعالی در کودکان و نوجوانان)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

3 رییس گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

4 کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات