تغییر کردن را بیاموز(بهورزان باید باروشهای مشاوره برای تغییر رفتار سلامت میانسالان آشنا شوند)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رئیس گروه نیروی انسانی ،بهورزی و آموزش و بازآموزی/دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس مسوول بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

موضوعات