علم وهنر درمانگری مدرن (برنامه ژنتیک اجتماعی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول گروه پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 کارشناس مسؤول بهورزی و رابط فصلنامه بهورز معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

موضوعات