آشنایی با حاملگیهای در معرض خطر

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خوزستان

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خوزستان

3 رییس گروه سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد