این تهدید را خیلی جدی بگیرید!(درباره پیشگیری ازخودکشی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر گروه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 کارشناس سلامت روان، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

3 کارشناس مسؤول سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علم پزشکی مشهد

موضوعات