پوستر اعتیاد

نوع مقاله : پوستر-عکس

نویسندگان

1 رییس اداره پیشگیری وکاهش آسیب مصرف مواد،الکل ودخانیات وزارت بهداشت

2 کارشناس برنامه تشخیص ومراقبت ازاختلالات مصرف مواد،الکل ودخانیات وزارت بهداشت

3 کارشناس مسوول پیشگیری وکاهش آسیب مصرف مواد،الکل ودخانیات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات