سناریو مرگ کودک (نجات جان با یک حرکت ساده)

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 کارشناس مسئول آموزش سلامت دانشکده علوم پزشکی تربت جام

2 کارشناس کودکان دانشکده علوم پزشکی تربت جام

کلیدواژه‌ها

موضوعات