برقراری ارتباط موثر

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول سلامت روان اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه

2 کارشناس مسؤول سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها