گروه های خودیار چیست و چگونه فعالیت می کنند؟

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی گراش

2 معاون بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی گراش

3 کارشناس آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش

کلیدواژه‌ها

موضوعات