نگاه ویژه به بازگشایی آموزشگاه‌ها در دوران همه‌گیری کرونا(آشنایی با بهداشت محیط مدارس )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 فاطمه مؤیدی کارشناس مسؤول بهداشت مدارس دانشکده علوم پزشکی لارستان

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشکده علوم پزشکی لارستان

کلیدواژه‌ها

موضوعات