... و دوباره زندگی (مروری بر احیای قلبی تنفسی نوزادان و کودکان)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسول بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

2 رئیس گروه نیروی انسانی ،بهورزی و آموزش و بازآموزی/دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کلیدواژه‌ها

موضوعات