با برخی حرکات اصلاحی برای کارمندان آشنا شوید (ورزش و نرمش کارمندی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 سرپرست مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا

3 کارشناس سلامت کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات