با برخی حرکات اصلاحی برای کارمندان آشنا شوید (ورزش و نرمش کارمندی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 سرپرست مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا

3 کارشناس سلامت کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.69503.1676

کلیدواژه‌ها

موضوعات