گام سوم تحقیق در نظام سلامت (اولویت بندی مسائل در سیستم های بهداشتی )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس اپیدمیولوژی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.70290.1687

کلیدواژه‌ها

موضوعات