آشنایی با روش کاشت سبزی های خانگی و آپارتمانی (خودتان سبزی کار شوید)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

کلیدواژه‌ها

موضوعات