چرا سواد رسانه ای مهم است(انتخاب؛ رسانه در اختیار من یا من در اختیار رسانه)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 معاون اجرایی معاونت بهداشت و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

2 سرپرست مرکزآموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

3 کارشناس آموزش سلامت دانشگاه عاوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات