کاربرد نظریه‌ها و الگوهای تغییر رفتار در طراحی برنامه های آموزشی (آموزش موثر)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2 رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22038/behv.2023.69470.1654

کلیدواژه‌ها

موضوعات