بررسی جایگاه ونقش مربیان مراکز آموزش بهورزی در نظام سلامت (روش موثر مربیگری)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

10.22038/behv.2023.70277.1689

کلیدواژه‌ها

موضوعات