سرطان کولورکتال (سرطان های قابل پیشگیری و مدیریت)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مبارزه با بیماری‌ها معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی مراغه

3 کارشناس مسؤول برنامه سرطان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات