ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در بلایا (حادثه خبر نمی کند)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول اداره کاهش خطر حوادث و بلایا دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 رئیس اداره کاهش خطر حوادث و بلایا دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات