درباره مسؤولیت اجتماعی و فردی در قبال سلامت(زندگی سالم را با دست خودتان بسازید)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیرمرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

3 کارشناس آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.72087.1746

کلیدواژه‌ها

موضوعات