آشنایی با مسمومیت ناشی از بوتولینیوم(این چه سمی بود!)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 کارشناس آموزش بهورزی و بازآموزی سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10.22038/behv.2023.71656.1731

کلیدواژه‌ها

موضوعات