آشنایی با مسمومیت ناشی از بوتولینیوم(این چه سمی بود!)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 کارشناس آموزش بهورزی و بازآموزی سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیدواژه‌ها

موضوعات