ارتقا کیفیت فرایند های کاری در خانه های بهداشت(هر روز بهتر از دیروز باش)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 کارشناس گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات