حمایت روانی از خانواده آسیب دیده در بلایا را بیاموزیم(مرهم جان)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول سلامت روان دانشکده علوم پزشکی لارستان

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

3 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.71719.1739

کلیدواژه‌ها

موضوعات