وقتی تصاویر حرف اول را می زنند (آشنایی با نرم افزار INSHOT در تولید محتوای مجازی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان

2 دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

کلیدواژه‌ها

موضوعات