تیم سلامت برای تمام فصول (برنامه ملی سلامت خانواده و نظام ارجاع)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

2 کارشناس پز شک خانواده دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

3 مسوول دبیرخانه برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.73353.1791

کلیدواژه‌ها

موضوعات