خطر همیشه در کمین است (نقش بهورزان در کاهش حوادث ترافیکی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی یزد

2 رئیس اداره کاهش خطر بلایا دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات