همیشه پیشگیری، بهتر از درمان است (راه های افزایش مراقبت فعال و خود مراقبتی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

4 کارشناس آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.73417.1793

کلیدواژه‌ها

موضوعات