مردم‌داری و مشتری‌مداری (در باره تکریم ارباب رجوع بیشتر بدانیم)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

10.22038/behv.2023.72719.1797

کلیدواژه‌ها

موضوعات