بیان مسأله؛ مسأله این است! (با گام چهارم تحقیق در نظام سلامت آشنا شوید)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس اپیدمیولوژی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.72421.1750

کلیدواژه‌ها

موضوعات