بشکن‌بشکن‌های استخوانی (پوکی در کمین است)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

10.22038/behv.2023.23544

کلیدواژه‌ها

موضوعات