رفاقت با «یارمهربان» (چگونه به کتاب خواندن عادت کنیم؟)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

10.22038/behv.2023.23548

کلیدواژه‌ها

موضوعات