سزارین دوم، عفونت دوباره (یک اتفاق، یک تجربه)

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 کارشناس سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان

10.22038/behv.2023.23553

کلیدواژه‌ها

موضوعات