خطر سنجی حوادث قلبی و عروقی در میانسالان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ساوه

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ساوه

10.22038/behv.2024.24013

کلیدواژه‌ها

موضوعات