ابزار اندازه گیری و متغیرها(روش های مختلف گردآوری داده درپژوهش های کاربردی در نظام سلامت)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس اپیدمیولوژی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2024.24015

کلیدواژه‌ها

موضوعات