غربالگری مسأله این است(وظایف بهورزان و مراقبان سلامت در برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 کارشناس مسؤول سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2024.24021

کلیدواژه‌ها

موضوعات