رسیدن به موفقیت از طریق توانمندسازی( در گردهمایی کشوری کارشناسان مسؤول آموزش بهورزی و رابطان فصلنامه بهورز چه گذشت)

نوع مقاله : گزارش،مصاحبه

نویسنده

کارشناس دفتر فصلنامه بهورز

10.22038/behv.2024.77475.1905

کلیدواژه‌ها

موضوعات