شما مستحق مرخصی هستید( آشنایی بهورزان با اصول و مقررات اداری در زمینه مرخصی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

10.22038/behv.2024.24024

موضوعات