وزن گیری مادران باردار(اصول تغذیه را جدی بگیرید)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسول بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

2 رئیس گروه نیروی انسانی،بهورزی، آموزش و بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22038/behv.2024.76806.1884

کلیدواژه‌ها

موضوعات