فشار خون پیرمرد، جان پسر بچه را نجات داد(خاطره بهورزی)

نوع مقاله : خاطره

نویسنده

بهورز روستای مطرآباد شهرستان بجستان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

10.22038/behv.2024.76825.1887

چکیدهکلیدواژه‌ها

موضوعات