مدیریت زنجیره سرما (آشنایی با شرایط نگهداری واکسن درخانه بهداشت، تجهیزات و استانداردهای لازم )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مسؤول زنجیره سرما دانشگاه علوم پزشکی سراب

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سراب

10.22038/behv.2024.76795.1879

کلیدواژه‌ها

موضوعات