اعضای هیات تحریریه

سلام

مدیر مسئول

دکتر غلامحسن خدایی

مدیرمسؤول فصلنامه بهورز

khodaeeghmums.ac.ir

سردبیر

دکتر مجید جعفری‌نژاد

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

jafarinejadbm1mums.ac.ir

جانشین سردبیر

خاطره بره مقدم

کارشناس ارشد سلامت باروری و مدیریت دولتی کارشناس مسئول دفتر فصلنامه بهورز و عضو هیأت تحریریه

moghadamkh1mums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مریم مومن نژاد

کارشناس بهداشت عمومی کارشناس دفتر فصلنامه بهورز و عضو هیأت تحریریه

momennezhadm2mums.ac.ir

دکترحسن عبداله زاده

متخصص طب سنتی سرپرست گروه توسعه و گسترش شبکه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

00000mums.ac.ir

دکتر ندا اخروی

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

okhravin1mums.ac.ir

دکتر محمد رضا جویا

رییس اداره کاهش خطر بلایا معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

juyamr1mums.ac.ir

دکترمحمد احمدیان

مدیر گروه سلامت خانواده ،جمعیت ومدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ahmadianm1mums.ac.ir

دکتر فرشید وفا

دکتری مهندسی محیط زیست(گرایش آلودگی هوا) مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

vafaf1mums.ac.ir

دکتر زهرا اباصلتی

رئیس گروه تخصصی بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

abasaltiz1mums.ac.ir

دکتر محمدجعفر صادقی

رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sadeghimj1mums.ac.ir

دکترصابر بابازاده

متخصص دندانپزشکی جامعه نگر سرپرست گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

babazadehsmums.ac.ir

دکتر زهرا نیک اختر

پزشک -متخصص طب سنتی ایرانی کارشناس طب سنتی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

nikakhtarz1mums.ac.ir

دکتر محسن بارونی

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ffffffffhealth.gov.ir

دکتر محمدرضا رهبر

مدیر گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

mrzrahbaryahoo.com

شبنم صادقی خو

کارشناس گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

shabnam_sadeghikhoyahoo.com