اعضای هیات تحریریه

سلام

مدیر مسئول

دکتر غلامحسن خدایی

مدیرمسؤول فصلنامه بهورز

khodaeeghmums.ac.ir

سردبیر

دکتر مجید جعفری‌نژاد

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

jafarinejadbm1mums.ac.ir

جانشین سردبیر

خاطره بره مقدم

کارشناس ارشد سلامت باروری و مدیریت دولتی کارشناس مسئول دفتر فصلنامه بهورز و عضو هیأت تحریریه

moghadamkh1mums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مریم مومن نژاد

کارشناس بهداشت عمومی کارشناس دفتر فصلنامه بهورز و عضو هیأت تحریریه

momennezhadm2mums.ac.ir

دکترسید جواد حسینی

استادیار زیست فناوری پزشکی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

hoseinijmums.ac.ir

دکتر محمدحسن درخشان دوغایی

مدیرتوسعه شبکه وارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

derakhshanh1mums.ac.ir

دکتر ندا اخروی

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

okhravin1mums.ac.ir

دکتر محمد رضا جویا

رییس اداره کاهش خطر بلایا معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

juyamr1mums.ac.ir

دکترمحمد احمدیان

مدیر گروه سلامت خانواده ،جمعیت ومدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ahmadianm1mums.ac.ir

دکتر فرشید وفا

دکتری مهندسی محیط زیست(گرایش آلودگی هوا) مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

vafaf1mums.ac.ir

دکتر زهرا اباصلتی

رئیس گروه تخصصی بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

abasaltiz1mums.ac.ir

دکتر محمدجعفر صادقی

رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sadeghimj1mums.ac.ir

دکتر محمدرضا نادری

دکترای دندانپزشکی عمومی رئیس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

fanif1mums.ac.ir

دکتر زهرا نیک اختر

پزشک -متخصص طب سنتی ایرانی کارشناس طب سنتی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

nikakhtarz1mums.ac.ir

دکتر احمداسمعیل زاده

دکترای تخصصی تغذیه مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

a.esmaillzadehgmail.com

دکتر حامد مصلحی

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

aaaaagmail.com

دکتر صابر جباری فاروجی

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

barakatihealth.gov.ir

دکتر محسن بارونی

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ffffffffhealth.gov.ir

دکتر جعفر جندقی

دکتری پزشکی عمومی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

bbbbbbyahoo.com

دکترشهنام عرشی

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

baaaaayahoo.com

دکترکوروش اعتماد

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

aaaaaayahoo.com

دکتر زهرا سید معلمی

مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

aaaaayahoo.com

دکتر محمدرضا رهبر

مدیر گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

mrzrahbaryahoo.com

شبنم صادقی خو

کارشناس گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

shabnam_sadeghikhoyahoo.com

دکتر ناهید نوائیان

کارشناس گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

navaeianhealth.gov.ir

دکتر‌هستی ثنایی‌شعار

کارشناس گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

hastisanaeeyahoo.com

دکتر فرشید رضایی

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری سرپرست دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

rrrrrrrrhealth.gov.ir