آیا می دانی الان فرزندت کجاست؟

آیا می دانی الان فرزندت کجاست؟