نویسنده = ������������ ��������
معرفی کتاب (رونمایی از کتاب« زندگی روی گسلهای جوان»)

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 35-35

عظیم آزادی؛ سعدیه مروتی


روایت مدیریت بحران توسط بهورز روستای زلزله زده «کوییک»

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 84-85

عظیم آزادی؛ شکوفه نوروزی