نویسنده = ویدا محمودیان
مانورهای آمادگی در برابر بلایا و حوادث

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 58-61

ویدا محمودیان؛ راضیه محمد واحدی؛ مسعود بهلولی؛ الهام شیخ آزادی؛ علی باقری