نویسنده = مهندس نرجس کیوانلو شهرستانکی
تبدیل اصولی اسلایدهای PowerPoint به اسناد Wordو برعکس

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 66-69

مهندس سید کاظم بحرینی؛ مهندس نرجس کیوانلو شهرستانکی