نویسنده = نوربی‌بی میرکازهی ریگی
سناریوی مرگ مادر

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 11-11

نوربی‌بی میرکازهی ریگی